Otázok netreba mať veľa,
       stačí, že sme majiteľmi cieľa.

Regulatívy k výstavbe rodinných domov

 

 

Už pri samotnom výbere pozemku, prípadne pri hľadaní projektu, odporúčame navštíviť príslušný stavebný úrad a odkomunikovať si uvedené regulatívy.

 

 

K pozemkom a výstavbe rodinných domov v lokalite Záhumnie, mestská časť Ilava Klobušice,  ponúkame majiteľom poznámky vyňaté z územného plánu mesta Ilava v pôvodnom znení a na základe zmeny a doplnku č. 1 k územnému plánu mesta Ilava:

 

* osadenie rodinných domov 6 m od okraja komunikácie - jednotná uličná čiara

* oplotenie situovať 1 m od hranice pozemku zo strany ulice

* rodinné domy budú jednopodlažné s podkrovím s maximálnou výškou hrebeňa 10 m.

* zástavba rodinných domov na nových plochách bude nadväzovať na jestvujúce objekty aj vo výškovom zónovaní, t.j. bude mať

   2 nadzemné podlažia (prízemie a  podkrovie)

* maximálna zastavanosť nadzemnými objektami nepresiahne 50%

* každý rodinný dom bude mať na svojej parcele minimálne 2 miesta na odstavenie vozidiel

* zastrešenie plochou strechou sa nevylučuje, podmienkou sú minimálne tri rovnako zastrešené objekty vedľa seba

* dažďové vody z povrchového odtoku striech rodinných domov budú zvedené na pozemok ich vlastníka

* každý pozemok bude napojený na inžinierske siete - verejný vodovod, splašková kanalizácia, elektrika, optický kábel

* odstupové vzdialenosti navrhovaných domov vychádzajú zo stavebného zákona a sú riešené podľa individuálnych projektov 

   domov

* orientácia hrebeňa strechy - kolmo k obslužnej komunikácii

* pri stavbách vyžadujúcich si zemné práce, si stavebník vyžiada v stupni územného konania od Krajského pamiatkového úradu

   (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia

   archeologických lokalít

 

 

 

 

 LETO NA ZÁHUMNÍ                                                                                   ZIMA NA ZÁHUMNÍ

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia