Regulatívy k výstavbe rodinných domov

Regulatívy k výstavbe rodinných domov

 

Už pri samotnom výbere pozemku, prípadne hľadaní  projektu, odporúčame navštíviť príslušný stavebný úrad a odkomunikovať si uvedené regulatívy:

 

K pozemkom a výstavbe rodinných domov v lokalite Záhumnie, mestská časť Ilava Klobušice, ponúkame majiteľom poznámky vyňaté z územného plánu mesta Ilava v pôvodnom znení a na základe zmeny a doplnku č. 1 k územnému plánu mesta Ilava:

 • osadenie rodinných domov 6 m od okraja komunikácie – jednotná uličná čiara
 • oplotenie situovať 1 m od hranice pozemku zo strany ulice
 • zástavba rodinných domov na nových plochách bude nadväzovať na jestvujúce objekty aj vo výškovom zónovaní, t. j. bude mať:
 • 2 nadzemné podlažia (prízemie a podkrovie) so sklonom strechy max 30˚
 • 2 nadzemné podlažia s rovnou strechou - musia byť skupina troch takýchto domov
 • maximálna zastavanosť nadzemnými objektami nepresiahne 50%
 • každý rodinný dom bude mať na svojej parcele minimálne 2 miesta na odstavenie vozidiel
 • sklon strechy max 30˚
 • dažďové vody z povrchového odtoku striech rodinných domov bude zvedená na pozemok ich vlastníka
 • každý pozemok bude napojený na inžinierske siete – verejný vodovod, splašková kanalizácia, elektrina, optický kábel
 • odstupové vzdialenosti navrhovaných domov vychádzajú zo stavebného zákona a sú riešené podľa individuálnych projektov domov
 • pri stavbách vyžadujúcich si zemné práce si stavebník vyžiada v stupni územného konania od Krajského pamiatkového úradu (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít
 • orientácia hrebeňa strechy – kolmo k obslužnej komunikácii

 

 LETO NA ZÁHUMNÍ                                                                                   ZIMA NA ZÁHUMNÍ

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia