Otázok netreba mať veľa,
       stačí, že sme majiteľmi cieľa.

Regulatívy

 

Zóna IBV Hliny I. Nová Dubnica“

 

Pri výbere pozemku a projektu odporúčame navštíviť príslušný stavebný úrad a odkomunikovať si uvedené regulatívy a možnosti zástavby:

 

 • stavebná čiara – u všetkých typov rodinných domov sa určuje na 6,0 m od hranice pozemkov pri miestnej komunikácii,
 • druhé nadzemné podlažie rodinného domu môže presahovať do priestoru pred uličnú čiaru max. o 1,5 m,
 • presah konštrukcie šikmých striech rodinných domov je max. 1,5 m po obvode ich vstupného podlažia,
 • minimálne odstupové vzdialenosti rodinných domov – od hranice susedného pozemku bude 4,0 m z jednej strany a 3,0 m z druhej strany. Minimálna odstupová vzdialenosť medzi navzájom susediacimi rodinnými domami bude minimálne 7 m,
 • koeficient zastavanosti pozemkov rodinných domov je 30% bez spevnených plôch prináležiacich k domu,
 • index zelene pozemkov rodinných domov je 50 % z plochy príslušného pozemku,
 • výškové osadenie - úroveň podlahy vstupného podlažia = 0,00 je stanovená vo väzbe na výšku obrubníka zo strany vstupu a je určená pre každý rodinný dom samostatne,
 • výška atiky a hrebeňa strechy bude maximálne 8,0 m od úrovne podlahy vstupného podlažia rodinného domu. Navrhnuté sú samostatne stojace rodinné domy maximálne dvojpodlažné. Sklony navrhovaných šikmých striech do 25˚,
 • parkovacie miesta - musia byť vytvorené minimálne 2 parkovacie miesta na pozemku pre každý rodinný dom (minimálnych rozmerov p.m. 2,52 x 5,00 m). Na pozemkoch určených pre rodinné domy môžu byť okrem hlavnej stavby rodinného domu aj prízemné stavby doplnkového charakteru napr. garáž, garážový prístrešok, nebytový objekt s vhodnou funkciou využitia za dodržania koeficientuzastavanosti pozemku,
 • oplotenie pozemkov rodinných domov - oplotenie pozemkov v súbehu s uličnou čiarou môže mať výšku maximálne 1,80 m, musí byť priehľadné (napr. kombinácia pilierov s plotovými dielcami medzi nimi, nie nepriehľadné oplotenie). Oplotenie na zostávajúcich stranách je navrhnuté voľne. V oplotení je možné vytvoriť murované piliere (nevyhnutných šírkových pilierov) pre osadenie skriniek s elektromerom, schránkou PNS, videovrátnikom, piliermi pre kotvenie bránky pre peších, otváravé či posuvné brány pre vjazd vozidiel na pozemok. Vstupné brány otváravé do pozemku rodinného domu. Stavebník rodinného domu č. 1 buduje oplotenie z troch strán, sled sa opakuje,
 • dažďovú vodu z povrchového odtoku striech rodinných domov je povinný vlastník spracovať na svojom pozemku (vsakovanie, akumulácia...).

 

Informácia: k cene pozemku bude prirátaný pripojovací poplatok od spoločnosti SSE – distribúcia a náklady na vybudovanie elektrickej prípojky od rozvodovej skrine PRIS k hranici pozemku.

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia